+421 904 694 636 Telefón
info@injobs.sk E-mail
436, Kostolné Kračany Adresa

Strojové omietky

Realizujeme kvalitné strojové omietky z kvalitných materiálov značky Baumit. Pracujeme s overeným materiálom Baumit MPI25, Baumit Glatt Putz L pre interiérové vyhotovenie omietok a Baumit MPA35 pre exteriérové vyhotovenie omietok. Sústreďujeme sa na precízne vykonanú prácu a požiadavky zákazníka. Cenovú ponuku vypracujeme zdarma, vyplňte náš formulár a mi Vám zavoláme a dohodneme sa na ďalšom postupe. Konečná cena zákazky záleží na konkrétnych podmienkach, technickej náročnosti, používaných technológiách, ako i na celkovom objeme zákazky.

Omietky sú ozdobou a ochranou murovaných konštrukcií. Okrem úlohy dekoratívnej však musia spĺňať celý rad stavebno-fyzikálnych požiadaviek a preto je potrebné venovať veľkú pozornosť správnemu návrhu vhodných omietkových systémov už v rámci projektovej prípravy. Nezosúladenie vlastností navrhovanej omietky s vlastnosťami podkladu, podobne ako aj nekvalifikovaná a neodborná realizácia omietok, vedie často k neskorším poruchám a nedostatkom stavebného diela ako celku. Funkčnosť celého stavebného diela závisí v značnej miere aj od kvality omietok.

Požiadavky na vlastnosti omietok

Úlohou vonkajšej omietky je predovšetkým ochrana obalovej konštrukcie budovy, jej nosných aj nenosných prvkov pred pôsobením škodlivých vplyvov vonkajšieho prostredia (dážd, vietor, slnečné žiarenie, mráz, sneh). Pri vnútorných omietkach táto požiadavka odpadá. Omietka, či už interiérová alebo exteriérová však musí spĺňať aj viaceré ďalšie dôležité vlastnosti, a to najmä:

 • dostatočná pevnosť
 • tepelná akumulácia
 • zvuková izolácia
 • regulácia vlhkostného režimu v interiéri
 • vodoodpudivosť
 • odolnosť proti požiarom
 • difúzna schopnosť
 • estetická funkcia

Základným predpokladom funkčnosti omietok je voľba vhodného omietkového systému optimálne zosúladeného s podkladom. Kvalitný omietkový systém nie je možné zodpovedne navrhnúť bez dôkladnej znalosti všetkých určujúcich podmienok, ako aj požiadaviek investora, resp. užívateľa objektu. Pri návrhu je potrebné zohľadniť predovšetkým materiál podkladu a kvalitu jeho zhotovenia (rovinnosť, vypracovanie ložných škár, vlhkosť podkladu), predpokladané využitie priestorov (či ide o bežné obytné priestory alebo priestory s predpokladanou zvýšenou vlhkosťou), požadovanú povrchovú úpravu a v neposlednom rade je tiež potrebné zobrať do úvahy aj technologické požiadavky realizátora a technické možnosti na stavenisku.

Aplikácia omietkových systémov Baumit poskytuje celý rad výhod investorovi, realizátorovi a v konečnom dôsledku i užívateľovi objektu.

Hlavné výhody použitia omietkových systémov Baumit:

 • vonkajšie aj vnútorné omietkové systémy optimálne zosúladené pre použitie na rôznych druhoch podkladu
 • jednoduchá manipulácia a spracovanie
 • kompletná logistika strojového spracovania
 • priaznivý pomer medzi kvalitou a cenou
 • spoľahlivé, časom overené výrobky s dlhodobou životnosťou
 • certifikované výrobky, zodpovedajúce európskym technickým normám
 • ekologické suché omietkové zmesi so zaručenou stálou kvalitou

V poslednom desaťročí sa rozšírilo používanie progresívnych suchých omietkových zmesí, ktoré sa aplikujú ako strojové omietky vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Ich vlastnosti a kvalita závisia od druhu a kvality pieskov, spojív (vápno, cement) a vody, ako aj od pomeru a kvality ich miešania. Často sú upravované rôznymi chemickými prípravkami a koncentrátmi na ich zušľachtenie (lepšia spracovateľnosť, väčšia priľnavosť k podkladu, zvýšenie difúzneho odporu, vodotesnosť, tepelnoizolačné vlastnosti a pod.). Výhodou použitia prírodných pieskov (oblé zrno) oproti drveným vápencom (hranaté zrno) v suchých omietkových zmesiach je ich vyššia pevnosť, lepšia spracovateľnosť a čerpateľnosť pri strojovom omietaní. Výhody:

 • všetky zložky (piesok, cement, prí¬padné prísady a pigmenty) sú presne dávkované, čo zaručuje ich stálu kvalitu,
 • jednotlivé zložky sa miešajú podľa určeného množstva, aby sa čo najhospodárnejšie využil dostupný materiál na výrobu omietkovej zme¬si potrebnej kvality,
 • cement sa používa len v takom roz¬sahu, aký je potrebný na dosiahnutie danej kvality výrobku,
 • suché omietkové zmesi sa väčšinou balia do 40 kg vriec a prepravujú sa na paletách,
 • suché omietkové zmesi sú pred¬miešané. Vo väčšine prípadov sa aplikujú ako strojové omietky, takže produktivita práce je vysoká pri vysokej kvalite povrchu omietok.
Sadrová omietka od 11.50 € ( hrúbka 1,5 cm)
Vápenno-cementová omietka od 9.50 € ( hrúbka 1,5 cm)

V cene sú zahrnuté:

 • Lišty
 • Apu Lišty
 • Betónkontakt
 • Zakrývanie okien
 • Čistenie stavby
 • Sieťovanie spojov tehla-betón

Cena je iba orientačná, môže sa meniť vzhľadom na každú stavbu podľa dohody individuálne. Konkrétnu cenu vypracujeme na mieru každému zákazníkovi.

 • +421 904 694 636

  Telefón
 • omietky@injobs.sk

  E-mail

InJobs s.r.o, je moderná stavebná spoločnosť a personálna agentúra, ktorá vznikla v roku 2017. Zaoberá sa realizáciou stavieb, s pridelením zamestnancov (personálny leasing) a sprostredkovaním prác.